De sociale wetgeving

De sociale wetgeving evolueert snel.
Ze wordt complexer en ook alsmaar regionaler en het is niet altijd makkelijk om bij te blijven.

Maar ze kennen en onder de knie hebben, is een belangrijke troef. Deze opleidingen worden georganiseerd op basis van de behoeften van de klant.

Ze zijn bestemd voor de medewerkers van de HR afdeling, de beheerders-adviseurs in HR van sociale kantoren en secretariaten.

Ontdek onze juridische opleidingen

 • Arbeidsongevallen
 • Verwelkoming en inpassing van de werknemers
  in het bedrijf
 • Juridisch nieuws
 • Sociaal nieuws
 • Werkbonus
 • Cash for car
 • CAO 38 m.b.t. de werving en selectie van werknemers
 • Tijdelijke werkloosheid
 • Paritaire comités
 • Verlof om dwingende redenen
 • Betaald educatief verlof
 • Thematisch verlof
 • Arbeidscontracten
 • Collectieve arbeidsovereenkomst
 • Tijdskrediet
 • Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona)
 • Verschillende soorten arbeidscontracten
 • Discriminatie
 • Arbeidsduur
 • Flexi-jobs
 • Loonvorming
 • Vervoerkosten
 • Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
 • Overuren, flexibiliteit
 • Aanwervingsstimuli
 • Verbrekingsvergoeding
 • Feestdagen
 • Wet op de bescherming van het loon
 • Arbeidswet
 • Wet op de arbeidsovereenkomsten
 • Behoud van de rechten van de werknemers bij een overgang van onderneming
 • Beroepsziektes
 • Nieuwe interprofessionele akkoorden
 • Nieuwe arbeidsregimes
 • Nieuwe regeringsmaatregelen
 • Sociale en fiscale verplichtingen
 • RSZ
 • Outplacement
 • Klein verlet
 • Opzegging
 • Bedrijfsvoorheffing
 • Winstpremie
 • Eindejaarspremie
 • Aanwervingspremies in het Waals Gewest
 • Eindejaarspremies en hun verplichtingen
 • Bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector (sociale Maribel)
 • Werving en selectie
 • Structurele bijdragevermindering
 • RSZ-verminderingen
 • Arbeidsreglement
 • Gewaarborgd dagloon en gewaarborgd loon
 • Sociale zekerheid van de werknemers
 • Rechtsbronnen
 • Bronnen van het arbeidsrecht en van het sociale-zekerheidsrecht
 • Opschortingen van het arbeidscontract
 • Deeltijds werk
 • Werk en zwangerschap
 • Jaarlijkse vakantie
 • Verzekeringen
 • Andere alternatieve verloning
 • Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (CAO 90)
 • Maaltijdcheques
 • Aanvulling op de kinderbijslag
 • Ecocheques
 • Beroepskosten
 • GSM
 • Privécomputer
 • Loonbeleid
 • Winstpremie
 • Alternatieve verloning
 • Privé-gebruik van een internetverbinding
 • Bedrijfswagens
 • Warrants
 • Opdracht en activiteiten van het sociaal secretariaat
 • De werkgeverssignaletiek
 • De werknemerssignaletiek
 • De arbeidsduur
 • De registratie van de prestaties
 • De verloning
 • De loonsoftware
 • De sociale documenten
 • De communicatie met het sociaal secretariaat
 • Praktische oefeningen
 • De sensibilisering voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 • De ad-hocinformatie betreffende de verplichtingen die de AVG oplegt.
 • De structurering van het in overeenstemming brengen.
 • De aanleg van een register van de verwerkingsactiviteiten (data mapping).
 • De prioritering van de uit te voeren acties.
 • Een audit van de gegevensstromen om de punten te bepalen die beter moeten om zo de persoonsgegevens maximaal te beschermen.
 • De opmaak van diverse documenten naargelang de behoeften (toeleveringsovereenkomst, privacy-overeenkomst voor het personeel en de sollicitanten, formulier voor de aangifte van gegevensverlies bestemd voor de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Onze aanpak bestaat uit volgende drie stappen : Diagnose > Actieplan > Invoering

Ontdek onze andere diensten :

U wil meer info over onze juridische opleidingen ?