Met coaching vallen alle emotionele, mentale en organisatorische struikelblokken weg

Coaching betekent mensen of teams begeleiden om hun respectief potentieel volop te ontplooien. Het is de basis om successtrategieën uit te stippelen en in te voeren, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

De ICF (International Coaching Federation) bepaalt coaching als een bondgenootschap tussen de coach en zijn klanten in een proces dat tot grondige denkoefeningen en tot creativiteit leidt.

Coaching is individueel, maar kan ook collectief, zoals wanneer veranderingen op til of aan de gang zijn.

Mogelijke doelstellingen van coaching :

 • U beter kennen, zodat u problemen die u niet op uw eentje kunt oplossen, toch de wereld uit helpt.
 • Veranderingen aanbrengen in uw leven om u over de hele lijn beter te voelen.
 • Onder de loep nemen wat u motiveert in uw carrière, om u zo toe te leiden naar meer professioneel welzijn.
 • Uw stress beter beheren en burn-out geen kans geven.
 • Uw professionele en uw persoonlijke verplichtingen verzoenen.
 • Overstappen van de rol van manager naar een leidersrol.
 • U assertiever maken.
 • Uw communicatie bijstellen om uw relaties met anderen te verbeteren.
 • Een managerhouding aanleren.
 • Conflictsituaties beheren.
 • Sneller presteren in een nieuwe functie.
 • Uw bedrijf relevant oriënteren, zijn bondgenoten kiezen en de gepaste structuren bepalen.
 • Leren delegeren om meer tijd te hebben voor strategische denkoefeningen.
 • Het team maximaal efficiënt en enthousiast aansturen.
 • Het hoofd bieden aan belangrijke evoluties in uw omgeving.

De rol van de coach :

Op een coachingtraject is de coach uw partner, uw klankbord.
Coach en coachee bepalen samen de doelstelling, het kader en de verwachte resultaten.

Zo zal u de emotionele, mentale en organisatorische struikelblokken die u op de weg naar uw doelstelling afremmen, overwinnen. Deze persoonlijke ontwikkeling zal u ook persoonlijk beter doen slagen en u meteen meer levenskwaliteit bieden. En zo levert u ook uw eigen bijdrage tot het succes van uw organisatie.

De coach is een deskundige in het coachingproces en blijft meester van het kader. Zijn rol als partner vereist dat hij goed begrijpt wat voor zijn klant op het spel staat, zonder daarom zelf deskundig te zijn in het vakgebied van die klant. Hij zal de juiste vragen stellen en de klant zal de antwoorden vinden.

Bij B-Efficient zijn alle coaches gecertificeerd en ervaren.
Het coachingproces begint met een persoonlijk gesprek (onder vier ogen of telefonisch), om de doelstellingen van de klant te beoordelen, de vorm te beschrijven die het coachingtraject kan krijgen en om te toetsen of de coach en de potentiële klant (coachee) op dezelfde golflengte zitten.

Tijdens het hele coachingtraject zien onze coaches er zorgvuldig op toe om :

 1. De ethische richtlijnen en de professionele normen na te leven ;
 2. Het coachingcontract op te maken: begrijpen wat vereist wordt en met de nieuwe klant een akkoord bereiken over de coachingprocedures en relatie ;
 3. Een klimaat te creëren dat berust op vertrouwen en respect ;
 4. Een spontane relatie met de klant uit te bouwen door open, soepele en geruststellende communicatie ;
 5. Aandachtig te luisteren naar wat gezegd wordt, maar ook wat niet gezegd wordt en vooral de klant zich laten uitdrukken ;
 6. Relevante vragen te stellen die de nodige informatie aanreikt ;
 7. Te zorgen voor vlotte rechtstreekse en onrechtstreekse communicatie ;
 8. De vele informatiebronnen te kunnen verwerken en doelgericht te kunnen beoordelen en suggesties te doen die de klant helpen om de doelstellingen te halen ;
 9. Samen mogelijkheden te scheppen om doorlopend te leren, tijdens de coachingsessies en de dagelijkse situaties, om nieuwe acties op te zetten die zo efficiënt mogelijk de gewenste resultaten zullen opleveren ;
 10. Doelstellingen te plannen en op te maken ;
 11. Hun aandacht toe te spitsen op wat belangrijk is voor de klant en deze zelf de verantwoordelijkheid voor zijn acties te doen opnemen.